WYKAZ  SZKOLNYCH  REJESTRÓW, EWIDENCJI

 

Rejestry uczniowskie:

Księga ewidencji dzieci

Księga uczniów

Księgi arkuszy ocen

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły                      

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych                                     

Ewidencja wydanych legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych 

Ewidencja wydanych zaświadczeń OKE                                         

Rejestr wydanych duplikatów legitymacji szkolnych

Rejestr wydanych duplikatów legitymacji przedszkolnych

Rejestr odpisów świadectw szkolnych

Rejestr zaświadczeń o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Rejestr wydanych kart rowerowych

Rejestr wypadków uczniów

Rejestr decyzji administracyjnych dyrektora szkoły:

- w sprawie realizacji obowiązku szkolnego,

- w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć

 

 

Rejestry pracownicze:

Rejestr orzeczeń lekarskich

Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia

Rejestr legitymacji służbowych nauczycieli

Ewidencja czasu pracy pracownika

Plan urlopów

Ewidencja urlopów

Rejestr zwolnień lekarskich i urlopów okolicznościowych

Rejestr obecności pracowników administracji i obsługi

Rejestr urlopów dla poratowania zdrowia

Rejestr chorób zawodowych oraz zgłoszeń podejrzenia choroby zaw.

Rejestr wydanych świadectw pracy

Rejestr pracowników przechodzących na emeryturę

Rejestr ocen pracy nauczycieli

Rejestr wydanych zaświadczeń o akceptacji

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Ewidencja szkoleń pracowników w zakresie bhp

Rejestr wypadków przy pracy

Dokumentacja wypadków pracowników

Księga wyjść służbowych

Rejestr czynników szkodliwych

Rejestr badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia

Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych

Rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach

Ewidencja przydzielania środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników

Ewidencja przydzielania odzieży i obuwia roboczego

Ewidencja pracowników do udzielania pierwszej pomocy

 

 

Rejestry kancelaryjne:

Ewidencja druków ścisłego zarachowania

Ewidencja pieczęci i pieczątek

Rejestr znaczków pocztowych

Rejestr biletów służbowych

 

                

Inne:

Ewidencja obowiązkowych przeglądów technicznych budynku

Rejestr umów najmu pomieszczeń szkolnych