Głównym celem projektu „Mogę więcej” w szkole Podstawowej nr 60  w Gdańsku jest podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej. Realizacja projektu umożliwi jego uczestnikom podniesienie umiejętności językowych lub odświeżenie znajomości języka angielskiego podczas szkoleń odbywanych za granicą. W projekcie przewidziano również podniesienie kompetencji technologicznych.

Do projektu zgłosiło się 50% kadry co świadczy o wyjątkowej motywacji i chęci podnoszenia swoich kompetencji.  Uczestnicy wyjazdu szkoleniowego zdobytą wiedzą i doświadczeniem podzielą się z pozostałymi pracownikami swojej placówki, rodzicami i uczniami a także z innymi szkołami z regionu.  Udział w projekcie to szansa nie tylko na podniesienie kwalifikacji nauczycieli i doskonalenie posiadanych umiejętności, ale również na podniesienie jakości pracy szkoły, jako placówki oświatowej oraz na nadanie jej europejskiego wymiaru.

REKRUTACJA - Podsumowanie

Rekrutacja do projektu Erasmus plus „Mogę więcej” odbyła się w następującym terminie.  01.09.2019-14.09.2019.

Nauczyciele i pracownicy szkoły wyrazili chęć podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie języka angielskiego i TIK.

Motywacje nauczycieli do udziały w projekcie Erasmus Plus „Mogę więcej” były następujące:

 • poszerzenie znajomości języka i umożliwienie łatwiejszego dostępu do zagranicznych publikacji, śledzenie na bieżąco najnowszych
  trendów w edukacji
 • poprzez poszerzenie znajomości języka angielskiego nawiązanie kontaktów z międzynarodowym gronem nauczycieli, udział w forach dyskusyjnych
  i wdrażanie projektów w swojej klasie/szkole
 • swobodna komunikacja z rodzicami oraz uczniami innych narodowości
 • pogłębianie znajomości angielskiego umożliwi korzystanie ze specjalistycznej literatury w języku angielskim, portali internetowych i poszerzenie
  warsztatu zawodowego
 • zainteresowanie literaturą brytyjską/amerykańską oraz kulturą krajów angielskojęzycznych
 • szerzenia idei mediacji jako rozwiązywania konfliktów szkolnych zwłaszcza w kontakcie z rodzinami obcokrajowców
 • łatwiejsza komunikacja z gości z zagranicy
 • wykorzystanie języka w zajęciach pozalekcyjnych między innymi w animacjach i warsztatach kulinarnych
 • udział w kursie językowym zagranicą umożliwi przezwyciężenie bariery mówienia
  w obcym języku
 • motywacja do dalszej nauki i motywowanie uczniów do nauki angielskiego poprzez dawanie dobrego przykładu
 • podniesienie kompetencji językowych i tym samym możliwość realizowania ciekawych projektów i współpraca z nauczycielami z zagranicy
 • prowadzenie zajęć z elementami języka angielskiego i bardziej kreatywne nauczanie
 • doświadczenie nabyte podczas mobilności wpłynie na rozwój osobisty nauczycieli, podniesie jakość warsztatu pracy i wzrost samooceny
 • wyposażenie uczniów w lepszą znajomość komputera i technologii oraz lepszą znajomość języka angielskiego da im szanse na dostanie się
  do lepszej szkoły średniej
 • wyrównanie szans wszystkim dzieciom poprzez wypracowanie nowych form pracy

W kursie języka angielskiego w Wielkiej Brytanii weżmie udział 18 nauczycieli/pracowników szkoły.
Troje nauczcyieli weźmie udział w kursie Social Media in the Classroom w Barcelonie.

Dzień Erasmusa