Informacja o projekcie

Program „Jesteśmy razem” realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 60 w Gdańsku

Program realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. 


Dofinansowanie projektu z UE:

maksymalna kwota dofinansowania wynosi 249 455,28 PLN

i obejmuje dofinansowanie w proporcji

82,52% budżet środków europejskich i 17,48% środków budżetu krajowego.

Termin realizacji projektu: od 04.09.2023 r. do 03.03.2025 r.

Realizacja projektu ma wspierać system szkolenia i doskonalenia kadry naszej szkoły w wymiarze europejskim. Pozyskane fundusze zapewnią dostęp do szkoleń wysokiej jakości, odbywających się w różnych krajach Europy. Umożliwią zdobycie nowych i lepszych kompetencji językowych i zawodowych, poznanie innowacyjnych metod i form pracy z uczniem, treści z zakresu edukacji włączającej i umiejętności cyfrowych.


Grupą docelową projektu stanowi 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 60 w Gdańsku, którzy wezmą udział w szkoleniach w ramach mobilności zagranicznych.


Cele projektu:

  • Podniesienie kompetencji językowych kadry szkoły - nabywanie zdolności do skutecznej komunikacji w języku angielskim.
  • Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie edukacji włączającej, w tym w warsztacie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Nabywanie i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie stosowanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych i komunikacyjnych.
  • Podnoszenie jakości pracy szkoły i kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne oraz udział w projektach europejskich. Tworzenie wizerunku szkoły nowoczesnej o standardach europejskich.

Rezultaty - to co chcemy osiągnąć:

Większe kompetencje kadry w zakresie posługiwania się językiem angielskim ułatwią skuteczną komunikację i edukację w międzynarodowym środowisku szkolnym. Wdrożone nowe rozwiązania w zakresie edukacji włączającej, przełożą się na budowanie strategii pracy szkoły jako placówki nowoczesnej, ukierunkowanej na edukację i pomoc wszystkim uczniom, w tym również o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Praca w oparciu o nowoczesne metody i formy przełoży się na zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów umiejących wykorzystywać nowoczesne narzędzia cyfrowe. Zwiększenie kompetencji w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym pozwoli zadbać o propagowanie postaw tolerancji oraz podejmowanie działań na rzecz zapobiegania wykluczeniu i dyskryminacji. Doskonalenie zawodowe w standardach europejskich prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej oraz upublicznianie rezultatów wzmocni pozycję kadry oraz samej szkoły na rynku edukacyjnym.

6.11.2023

W ramach projektu "Jesteśmy razem", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 6 listopada 2023 pierwsza grupa nauczycieli rozpoczęła kurs języka angielskiego na Cyprze.

Uczestnikami mobilności zagranicznej są obecnie: Beata Kalinka, Gabriela Baka, Aleksandra Badźmierowska - Kasznia oraz Elżbieta Stefańska.
Kadra pozyskała możliwość podniesienia własnych kompetencji językowych i osobistych oraz nabycia wiedzy i doświadczeń zawodowych w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku. Nawiązywanie kontaktów zawodowych, możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk we wspólnej przestrzeni językowej przyczyni się do inicjowania i zacieśniania współpracy międzynarodowej naszej szkoły oraz zwiększy jej potencjał w zakresie działań innowacyjnych.

Jesteśmy razem, więc ....  słuchamy się, szanujemy i wspólnie działamy.