Monitoring wizyjny w naszej szkole

INFORMACJA dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego w naszej szkole

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 60 w Gdańsku

Mając na uwadze treść Przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 60, Chłopska 64, 80-3350 Gdańsk
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@sp60.gdansk.pl
  3. monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
  4. (art. 6 ust. 1 pkt c. RODO) Art. 22² Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, Dyrektor Szkoły wprowadził szczególny nadzór nad terenem szkoły i terenem wokół szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny)
  5. przekazane dane osobowe (zapisy monitoringu) będą̨ przetwarzane przez administratora danych wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, przez okres nieprzekraczający 8 dni od dnia nagrania. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdyby nagrania obrazu stanowiły dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa. Termin przetwarzania nagrań ulega w takiej przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  7. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do:

− dostępu do przekazanych danych,

− żądania sprostowania danych,

− żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

− żądania przenoszenia danych,

przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nadto, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych,
    ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Beata Wołkanowska

dyrektor szkoły