ORGANY SZKOŁY:​
DYREKTOR SZKOŁY​
RADA PEDAGOGICZNA
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
RADA RODZICÓW

Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji określonych przepisami prawa oświatowego, statutem szkoły  i własnymi regulaminami.

Szczegółowy zakres zadań i kompetencji organów szkoły określa § 46 - 56 statutu 
Szkoły Podstawowej Nr 60.

Zasady współdziałania organów szkoły określa § 57 statutu Szkoły Podstawowej Nr 60.