Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 60 w Gdańsku tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego  ustala regulamin.