INFORMACJA

DOTYCZĄCA OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI W SZKOLE

 

 Opieka medyczna nad uczniami w szkole sprawowana jest na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku,

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 roku,

Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku (o opiece zdrowotnej nad uczniami).

Wykaz świadczeń gwarantowanych, udzielanych w środowisku nauczania i wychowania:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,             
   2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami                    z dodatnimi wynikami testów;                                                                                                             
   3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;                                                    
    4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego                     i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;                                                                                                                                 
  5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;              
  6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;                                                                                      
  7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;                                                                                     
   8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;                                                                                                                        9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
 • Rodzice lub opiekunowi prawni dziecka mają prawo do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę w szkole.